Roy Buchanan - Please Don't Turn Me Away

Please don't turn me away, please let me stay
I'm askin' you for just a little bit of your time
I'm askin' you to, to leave the past behind
You don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.