Apollo 440 - As used in the film Species II

Apollo forty four forty we gonna rock it
Apollo forty four forty we gonna rock it

(Spanish part)
Bring down shake now
Rapid racer stri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.