Apollo 440 - Krupa

Now back to gene krupa's syncopated style

Yeah, yeah - yeah, yeah - gene krupa's syncopated style
Yeah, yeah - yeah, yeah - gene krupa's syncopate...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.