Apollo 440 - Millennium Fever

Herr God, herr Lucifer
Out of the ashes I rise
The end of my century's sundown
burnt into my eyes

Backward thinking didn't get me
where I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.