Apollo 440 - Pain Is a Close Up

Pain is a close up
And happiness a long shot
Pain is a close up
And happiness a long shot

Your consciousness is
The only censorship
Your consciousnes...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.