Gambino Family - Why They Wanna See Me Dead

[Lil' Gotti]
Now why dey want to see me dead niggas put prices on my head
Now I got two Rottwielers by my bed

Niggas afraid to see a Gambino nigg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.