Doe B - I Ain't Messin'

I ain't missin' (don't miss, nigga)
One shot, one chance
The kid, let's do it

I fuck who I wanna fuck
When I'm out I'mma hit her and I ain't missin'
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.