Anuel AA - Bandido

Sé que te molesta, si cae la noche y no te llamo
Pero no contesta, y por eso es que tú y yo peleamo'
Terminamo' y cuando amanece volvemo'
En la cam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.