The Airborne Toxic Event - The Place We Meet A Thousand Feet Beneath The Racetrack (Reprise)

The cloud of dust and ash
Fell through the sky
The final question I could ask
When it's only you and I
"Were you ever scared like me?
With your h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.