Kehlani - Serial Lover

I think I'm addicted to romance
Showing my whole hands
Laying my cards out flat
I say, wear my heart on my sleeve
If you fuckin' with me
Anything...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.