Dexta Daps - Breaking News

Stop fight wid him
Mek him fight for you like Tyson
Yuh too nice to him
Di boy love him belly, just poison him

Him nuh right fi you, me tink you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.