Drake - D4L

(808 my crew)
(Ayy, Southside, where you get all that drip?)
Yeah, yeah
Yeah

FBG, YSL, know just what's brackin', yeah (yeah, yeah)
Told my sto...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.