Drake - Landed

Yeah, ayy, ayy

If I gotta land, I'ma stick it
Baby, let it go and you gon' miss it
Wrote this with a Cartier pen, do I sound different? Yeah, yea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.