Drake - Time Flies

Yeah, I'm outside in an AMG
Right outside, TT
Too turnt, baby girl, you know me, yeah
Still with the dawgs that I grew beside
All the niggas 'roun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.