Drake - Deep Pockets

For my nigga Hush
Yeah, look

Dressed in fatigues, I rep the East with my trustees
Smokin' on crushed leaves
They turn they back on everything we...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.