Anuel AA - NBA

Lo' intocable (brr), lo' Illuminati
Anuel

Compré lo' kilo' en San Thoma' (¡ah!)
Westbrook en Oklahoma (brr)
Tu puta está en cuatro goma' y lo' t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.