Anuel AA - Follow

O-O-Ovy On The Drums

Pasa' como que no me ha' visto (no)
Yo me hago el loco, yo no insisto (eh)
Pero te como cuando necesito
Tú sabe' que tengo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.