Moses Pelham - Emuna

Da-Da-Das soll eine Hürde sein?
Legt ma' noch paar Schippen drauf
Groll und Leiden würgen einen
Das' für mich, wie Kippen kaufen
In meinem Weg sin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.