Bad Bunny - Puesto Pa' Guerrial

Eh, Myke Towers, nigga, ah
Easy Money, je

Se pasan roncándome (ja, ¡prr!)
Se pasan fronteándome (-me, -me, -me)
Se pasan roncándome (ah, -me, -m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.