Bad Bunny - Loco Pero Millonario

Me matan pal de pana y los otros están presos
Porque no supieron camina'
Y después un franqueador me llamo y me dijo:
"Los monos te están cayendo a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.