Bad Bunny - Bichiyal

Ah, auh

Ella está casi, casi soltera
Un corillo de bandoleras
Quieren perreo la noche entera
Sin cojones le tiene si se enteran
Porque está cas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.