Moses Pelham - Juli

Juli fragt: „Warum ist alles schwierig?
Warum der Kampf am Morgen aufzustehen?
Warum ist am Abend das Zubettgehen eine Qual?
Und warum will ich daz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.