Justin Bieber - That's What Love Is

Ooh, and I can feel you
Even though I haven't touched you
Yeah, that's what love is
That's what true love is
Wouldn't want nobody else by my side ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.