Justin Bieber - E.T.A.

Feels like time's moving in slow motion
Just trying to occupy my mind
So that I don't go loony over you (ooh-ooh)
Just trying to amplify the sound ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.