Lute - GED (Gettin Every Dolla)

Yeah, yeah
Just got in the-

Just got in the habit of switching the flow
Just trying to travel the globe
Tired of being under looked in this bitc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.