Eminem - Marsh

My name is Marsh and this world, I'm out of it (out of it)
'Cause with all this A-B-C shit, I'm startin' to sound like ALF a bit
Ha, I kill me, this...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.