Eminem - Leaving Heaven

Yeah (I knew this day was coming)
Sometimes, you gotta come back down (it's all going to hell now, man)
Stoop to someone's level (yeah)

Five doze...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.