Eminem - Those Kinda Nights

Damn, girl, with your sexy ass, haha
Let me holla at you
(D.A. got that dope)
It's one of those kinda nights

Yes, this beat's takin' me back to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.