Eminem - Alfred (Interlude)

How do you do? Ladies and gentlemen
My name is Alfred Hitchcock and this is Music To Be Murdered By
It is mood music in a jugular vein
So why don't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.