Eminem - You Gon' Learn

Pray you see tomorrow little boy, you gon' learn
All them pretty bitches leave yo' ass in the urn
You ain't sold your last rock, you just better ear...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.