Meek Mill - Uptown II

Yeah, they heard I bought a Spanish bitch a bussdown
Now all the Spanish bitches from Uptown hit me up now, yeah

Make that Lamborghini pussy pop (...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.