Selena gomez - Dance Again

Happiness
Ain't something you sit back and you wait for
Mm-mm, ah-ah
Confidence
Is throwing your heart through every brick wall
Mm-mm, ah-ah

I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.