Sauce Walka - Texas Cyclone

Yeah, yeah
In time, niggas sittin' tired on the 45 on my high drive
Headline, niggas, headline
Sit back, get a headline, yeah

Drop out when I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.