Lewis Capaldi - Let It Roll

Where'd you get to? Where'd you go?
I been so low since you left
Wish you kept leading me on

Tried to reach you, tried to call
I bang my head ag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.