Lewis Capaldi - When the party's over

Don't you know I'm no good for you?
I've learned to lose you can't afford to
Tore my shirt to stop you bleeding
But nothing ever stops you leaving ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.