Mietta - Cloro

Dimmi che sono eccezionale
Che l'hai capito appena mi hai visto arrivare
Con i capelli raccolti a caso
Nel vestito più lungo per non farmi notare
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.