21 Savage - Immortal

21
I feel like the motherfuckin' Grim Reaper
The biggest smoke blower
Put a motherfuckin' chimney on my stick

Brand new MAK-90 with the drum att...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.