Hey Rosetta! - Gold Teeth

All this hunger and
Such uncomfortable thirst
Son be suffering, it's the song of your birth
Sonny's singing now, gets me thinking how
Everybody's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.