Hey Rosetta! - Soft Offering (For the Oft Suffering)

The long knife of the sun rising
Up the horizon and into our tired eyes
The spell of night is struck down
Our second sight is bleeding out

Anna,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.