Kastelruther Spatzen - Das Gebet von Anna

Das Gebet von Anna
Das Gebet von Anna

Lieber Engel, ich bin krank
Und ich bitte, hör' mir zu
Der Arzt gibt wenig Hoffnung
Doch wer helfen kann...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.