Kastelruther Spatzen - Nichts auf der Welt (ist so schön wie du)

Im Frühling trägst du dein Blütenkleid
Bleibst immer jung für alle Zeit
Hoffnung half dir in der dunklen Nacht
Dein Schicksal hat dich stärker gema...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.