Kastelruther Spatzen - Ich muss gar nichts aber ich kann

Alles im Leben wird schneller
Irgendwer stiehlt uns die Zeit
Ich machte lange den Fehler
Und war zu allem bereit
Doch der Körper schickt Zeichen
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.