Kastelruther Spatzen - Sie wollte wieder frei sein

Frei sein (frei sein)
Frei sein (frei sein)

Sie war so jung und so verliebt
Niemals hat sie daran gedacht
Dass es jemals was anderes gibt
Das ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.