Kastelruther Spatzen - Es gibt uns noch

Es ist die Frage aller Fragen
Die uns ein jeder stellt
Wie lang gibt es noch die Spatzen
Auf den Bühnen dieser Welt?
Was sollen wir da sagen?
Wir...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.