Kastelruther Spatzen - Der letzte Bolero

Sie war jung und sie hieß Annalena
Und im Herzen, da brannte ein Feuer
Für den jungen spanischen Offizier

Denn Antonio, der schenkte ihr Rosen
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.