Kastelruther Spatzen - Die Berge werden Zeuge sein

Als Mädchen schon kam sie hierher
In unser kleines Tal
„Engel aus der Stadt“, hat man sie genannt
Man sah sie oft, so wunderschön
Allein durch Alp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.