Kevin Gates - Bags

F-F-F-Flamin'
Bitch, bitches out here tryna come up on a nigga, you heard me?
You not 'bout to ball off me so you can go and press another nigga
Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.