Kastelruther Spatzen - Feuervogel flieg

Es war im letzten Sommer
Auf einer Bank, da saß ein Mann
Im Park unter den Eichen
Und der fing zu reden an

Er sprach von gold'nen Zeiten
Als s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.