Prinz Porno - Eau de Provence

Mir und der Familie geht es gut (ah)
Ich machte, was ich liebe, zum Beruf (yeah)
Andere Mamas, doch wir haben das gleiche Blut (hah)
Und Gott ist g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.