Rick Ross - Fascinated

Such a cloudy day, uh
Help me, Lord
Yeah
Oh, Lord
Oh, Lord
Hold ya head, nigga
Hold ya head, nigga
Lord, Lord
Oh, Lord
What's a hundred gran...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.